برنامه کلاس ها

کشف زمان و تاریخ کلاس های ما

جمعه

فلوی گروهی

جان کارتر

9:00 ~ 11:00

پاور فلو

جنیفر ساموان

11:00 ~ 12:30

پاور فلو

مارک اسمیت

14:00 ~ 15:30

یوگا آشتانگا

آماندا جکسون

18:00 ~ 20:00

پنج شنبه

پاور فلو

مارک اسمیت

9:00 ~ 11:00

یوگا آشتانگا

آماندا جکسون

11:00 ~ 12:30

فلوی گروهی

جان کارتر

14:00 ~ 15:30

پاور فلو

جنیفر ساموان

18:00 ~ 20:00

چهارشنبه

یوگا آشتانگا

آماندا جکسون

11:00 ~ 12:30

فلوی گروهی

جان کارتر

14:00 ~ 15:30

پاور فلو

جنیفر ساموان

18:00 ~ 20:00

پاور فلو

مارک اسمیت

19:00 ~ 21:00

سه شنبه

فلوی گروهی

جان کارتر

11:00 ~ 12:30

یوگا آشتانگا

آماندا جکسون

14:00 ~ 15:30

پاور فلو

جنیفر ساموان

18:00 ~ 20:00

دوشنبه

پاور فلو

مارک اسمیت

9:00 ~ 11:00

فلوی گروهی

جان کارتر

14:00 ~ 15:30

پاور فلو

جنیفر ساموان

18:00 ~ 20:00

یک شنبه

پاور فلو

مارک اسمیت

9:00 ~ 11:00

فلوی گروهی

جان کارتر

14:00 ~ 15:30

شنبه

پاور فلو

مارک اسمیت

9:00 ~ 11:00

یوگا آشتانگا

آماندا جکسون

11:00 ~ 12:30

فلوی گروهی

جان کارتر

14:00 ~ 15:30

پاور فلو

جنیفر ساموان

18:00 ~ 20:00

تخفیف 20% به مدت محدود

فقط تا پایان این هفته معتبر است.

PROMO20OFF